Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné pro e-shop Mary-Jane.cz
Konopná semínka jsou prodávána pouze pro sběratelské účely!
Nákup v tomto obchodě je podmíněn plnoletostí a dodržením zákonů o pěstování konopí!

  • E-shop Mary-Jane.cz (dále jen prodávající)
  • Obchodní společnost: Jitka Táborská
  • IČO: 44731469
  • Sídlem: Praha 2, Nezamyslova 2
  • Distribuce a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na doméně http://mary-jane.cz
  • Bankovní spojení 1299827153/0800

1. Úvodní ustanovení:

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen pomdínky) e-shopu Mary-jane.cz (dále jen prodávající) upravují v souladu s ústavou s §1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemné va a práovinnosti pro obě smluvní strany, které vzniknou na základě objednání zboží a kupní smlouvy mezi prodávajícím a objednávající osobou starší 18. let (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Přijetí obchodních podmínek je nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Prodávající má právo měnit , doplňovat a upravovat znění obchodních podmínek. Tyto úpravy se netýkají kupních smluv, které vznikly v době účinnosti předešlých obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. V e-shopu umístěným na internetové ardrese http://mary-jane.cz je možné nakupovat jak s registrací, tak bez registrace. V okamžiku registrace, nebo nákupu vzniká kupujícímu automaticky uživatelský účet. Prostřednictvím uživatelského účtu, chráněného heslem má kupující přístup do rozhraní uživatele. Ve svém účtu může kupující upravovat uživatelské nastavení, sledovat proběhlé objednávky a objednávat zboží.

2.2. Při zakládání uživatelského účtu je kupující povinnen uvádět veškeré údaje pravdivě. Uživatel je povinnen aktualizovat své údaje v případě změn. Prodávající považuje údaje uvedené kupujícím jako aktuální a pravdivé.

2.3. Přístup do uživatelského účtu je zabezpečen přístupovým loginem a heslem. Kupující má povinnost zachovat ohledně přístupového jména a hesla k uživatelskému účtu mlčenlivost.

2.4. Kupující nemá oprávnění poskytovat využívání uživatelského účtu třetím osobám, ani nikomu sdělovat své přihlašovací údaje.

2.5. Prodávající má právo zrušit uživateli uživatelský účet a to bezprostředně v případě, kdy se prodávající o nepravosti uvedených informací kupujícím, především pak v případě, že je kupující mladší 18. let, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti, které plynou ze vzniku kupní smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to především s ohledem na nutnou údržbu softwarového a hardwarového vybavení, popřípadě nutnou údržbu vybavení třetích osob.

2.7. Uživatelský účet si může založit pouze dospělá, svéprávná osoba po dosažení věku 18. let, která trvale žije na území České Republkiky.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Všechna prezentace v eshopu, fotografie a informace umístěná na webovém rozhraní má pouze informativní charakter a prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu na takto prezentované zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Kupní smlouvu může uzavřít pouze svéprávná osoba starší 18. let trvale žijící na území České Republiky. Zboží si může kupující objednat na doručovací adresu v rámci České Republiky a Slovenska.

3.3. Kupující se uzavřením smlouvy zavazuje, že nebude zacházet se semeny konopí v rozporu se současnou legislativou České Republiky. Konopná semena jsou prodávána pouze pro sběratelské účely.

3.4. Pro uskutečnění nákupu kupující vyplní objednávkový formulář v rozhraní internetového obchodu mary-jane.cz. Objednávkový formulář obsahuje informace, které jsou nezbytné k dokončení obchodu.

3.5. Před odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu, může kupující libovolně upravovat veškeré informace ohledněně osobního nastavení i objednávky. Před odesláním objednávky je kupující povinnen své údaje zkontrolovat a případné chyby opravit. Objednávka je odeslána a začíná se zpracovávat kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Prodávající pošle e-mail kupujícímu s rekapitulací objednávky.

3.6. Prodávající má právo a to především v závislosti na charakteru objednávky vyžádat si od kupujícího dodatečné potvrzení zda je objednávka aktuální prostřednictvím e-mailu, nebo telefonu.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky. Kopii objednávky obdrží kupující na e-mail, který má uvedený ve svém uživatelském účtu.

3.8. Kupující s odesláním objednávky dává souhlas s tím, že komunikace při uzavření smlouvy vznikne na dálku. Náklady, které vzniknou kupujícímu za používání komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám, přičemž žádný z těchto nákladů se neliší od běžných sazeb. Jedná se především o náklady za připojení k internetu, náklady za případné použití telefonu.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Ceny produktů a náklady spojené s odesláním a dopravou zboží může kupující uhradit částkou bezhotovostním převodem na účet prodávajícího 1299827153/0800 vedený u České Spořitelny, nebo platbou na dobírku v místě, které označil kupující ve své objednávce.

4.2. Náklady na dopravu jsou uvedeny na webové prezentaci e-shopu.

4.3. Prodávající od kupujícího nevyžaduje zálohu za zboží poslané dobírkou.

4.4. V případě bezhotovostního převodu je kupující povinnen uhradit částku za objednávku na účet prodávajícího společně s variabilním symbolem platby. přičemž variabilní symbol platby je číslo objednávky.

4.5. Prodávající má oprávnění a to obzvlášť v případě, že ze strany kupujícího nevznikne dodatečné potvrzení objednávky (čl.3.6.) požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před jeho odesláním na dodací adresu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Slevy a akce na zboží a přepravu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Fakturu dostane kupující vytištěnou a přibalenou k objednávce.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující s uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí ve smyslu zákona § 1837 o.z., že nelze odstoupit od smlouvy o dodání zboží, kdy kupující porušil ochranný obal semínek.

5.2. Nejde-li o případ z článku 5.1. těchto obch. podmínek, nebo o jiný případ, kdy z vážných důvodů není možné od smlouvy odstoupit má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a tím dojde ke zrušení kupní smlouvy od jejího začátku.

5.3. Pokud se kupující rozhodne do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy, má povinnost informovat o této zkutečnosti prodávajícího na e-mailové adrese info@mary-jane.cz, nebo na telefonu +420 776668836. Zboží pak zašle zpět prodávajícímu na vlastní náklady, pokud není individuálně domluveno jinak. Pakliže byla kupujícím za zboží zaplacena platba, vrátí ji prodávající kupujícímu na uvedený bankovní účet.

5.4. Pokud byl se zbožím zaslán dárek, nebo jiný produkt zdarma je kupující povinnen vrátit současně s vracejícím zbožím také tato předměty.

6. Dodání a přeprava zboží

6.1. Jestliže je doprava domluve individuálně mimo nabízené možnosti, přebírá na sebe kupující povinnost uhradit případné náklady spojené s tímto způsobem doručení.

6.2. V případě, kdy je ze strany kupujícího nutné opakované doručování, nebo je třeba zvolit jiný způsob dodání, než bylo uvedeno v objednávce, plyne kupujícímu povinnost uhradit náklady, které se tímto způsobem doručení vyskytnou.

6.3. Kupující je povinen bezprostředně po převzetí balíčku zkontrolovat neporušenost, nebo jiné deformace balení. Pokud se objeví nějaké poškození, které by mohlo mít vliv na zboží je kupující tuto zkutečnost bezprostředně sdělit dopravci. Pokud bude balíček viditelně poškozen, nebo otevřen, kupující má právo od dopravce zásilku nepřevzít.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění

7.1. Další práva a povinnosti obou smluvních stran se řídí příslušným právním předpisem občanského zákoníku.

7.2. Prodávající odpovídá za jakost zboží, kterou prezentuje na svých webových stránkách.

7.3. Práva a povinnosti může kupující uplatňovat na doručovací adrese prodávajícího, nebo na e-mailu info@mary-jane.cz.

8. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabyde vlastnictví zboží okamžikem kompletního uhrazení zboží a nákladů spojených s dodávkou.

8.2. Prodávající nemá vazby na kupujícího ani není vázán kodexem chování v souladu se zákonem § 1826 odst. 1 písm. e) o.z..

8.3. K případnému mimosoudnímu jednání ve smyslu sporů je příslušna ČOI, sídlem Štěpánská 15, Praha 2.

8.4. Prodávající má oprávnění k distribuci a prodeji zboží na základě Registrace o živnostenském oprávnění.

8.5. Nákupem na sebe kupující bere nebezpečí změn okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 o.č..

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající se řídí zákonem o ochraně osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb..

9.2. Kupující s odesláním objednávky souhlasí se zpracováním osobních údajů.

9.3. Kupující bere na sebe odpovědnost, že má povinnost uvádět osobní údaje pravdivé.

9.4. Prodávající má právo poskytnou svým spolupracovníkům a dopravcům pouze ty osobní údaje, které jsou bezpodmíněčně nutná k prodáděným úkolům.

9.5. Osobní údaje prodávající uchovává na dobu neurčitou v elektronické podobě.

9.6. Kupující odesláním objednávky ručí, že své údaje poskytl dobrovolně.

10. Ukládání cookies a zasílání obchodního sdělení

10.1. Kupujísí dává souhlas se zasláním informecí, které souvisí se zakoupením zboží a jeho dodáním. Pakliže nezaškrtne v objednávce jinak také dává souhlas se zasíláním obchodního sdělení elektronickou poštou. V nastavení má možnost uživatel kdykoli toto nastavení změnit bez udání důvodů, případně požádat kupujícího o změnu.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním cookies do jeho počítače.

11. Informace o produktech

11.1. Informace uvedené u produktů mají pouze informativní charakter a v detailech se mohou od nabízeného produktu lišit.

11.2. Pokud se stane, že zboží nebude sladem, prodávající bude nejpozději do třech pracovních dnů informovat kupujícího a to e-mailem, nebo telefonicky.

11.3. Informace o konopných semenech mají pouze informativní charakter a vzdělávací charakter, čerpaný od výrobce Dutch Passion.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Poukud je kupující ze zahraničí, kupní smluva se řídí českou legislativou. Tímto bodem nejsou dotčena práva spotřebitele, který vyplývají z obecných právních předpisů a podmínek.

12.2. V případě, kdy se stane některá z podmínek neplatnou ve svém změní, na místo neplatných ustanovení se řadí ustanovení nejvíce související svým obsahem. Neúčinností, nebo neplatností jednou z podmínek, není dotknuta platnost na ostatní zstanovení uvedené v obchodních podmínkách.

12.3. Objednávky a kupní smlouvy archivuje prodávající na dobu neurčitou v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

12.4. Prodávající nabízí semena konopí pouze ve smyslu sběratelském, informativním a studijním. V žádném případě není úmyslem prodávajícího propagace a držení nelegálních látek.

12.5. Osobám mladším 18. let není dovolen nákup žádného zboží v e-shopu mary-jane.cz

12.6. Telefon prodávajícího +420 776668836, adresa elektronické pošty info@mary-jane.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2017